Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 25/05/2018.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en/of diensten die worden aangeboden door Sandbouw BVBA, met zetel te Heivelden 15, 2221 Booischot, België (“wij”, “ons”), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0437.049.633. Deze verwerking wordt uitgevoerd door ons in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze website en/of onze diensten erkent u dat u deze privacyverklaring zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wanneer u de website en/of diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Zulke persoonsgegevens omvatten:

Wanneer Welke Waarom (doel) Wettelijke grondslag
Gebruik van website IP-adres Klantenbeheer
Verbetering van de services
Gerechtvaardigd belang
Toestemming
Gebruik van diensten Persoonlijke identificatiegegevens Klantenbeheer
Verwerking van de aanvraag
Direct marketing
Toestemming
Ons contacteren Persoonlijke identificatiegegevens Verwerking van de aanvraag Gerechtvaardigd belang

Als en wanneer uw registratie op de website of gebruik van de website of diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de diensten, (c) een gevaar voor de website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie delen wij gegevens?

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de website en/of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie  en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar verwerken wij gegevens?

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.

Hoe verwerken wij gegevens?

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website en/of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Uw rechten

Indien u zich wil beroepen of één of meer van de hieronder vermelde rechten, kunt u een e-mail sturen naar e.goossens@telenet.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Verder moet het verzoek ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Recht op inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens die wij opslaan, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Aanvragen die worden ingediend met het oog op overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

Recht op verbetering

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Indien u zich heeft geregistreerd op onze website, kan u dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

Recht op intrekking van de verwerking

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw eerder gegeven toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar e.goossens@telenet.be of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).

Recht op verwijdering

U heeft steeds het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien de verwerking onwettig is, u de juistheid van die gegevens betwist of de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Recht op verzet

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Indien technisch mogelijk, heeft u het recht om deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Recht om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via het e-mailadres e.goossens@telenet.be. Indien u na ons antwoord nog steeds ontevreden blijft, staat u vrij om een klacht in te bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.

Vragen of interesse in een van onze diensten?

Ons team van professionals staat steeds paraat om jou zo goed mogelijk te begeleiden.

Contacteer ons